Opći uvjeti poslovanja


KRISTAL NEKRETNINE d.o.o., Zagrebačka cesta 217, OIB: 08809016901

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu:Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu:Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju u prometu nekretninama.

2. ZNAČENJE IZRAZA

•    Posrednik -  KRISTAL NEKRETNINE d.o.o. 
•    Posredovanje u prometu nekretnina - radnje Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
•    Agent posredovanja u prometu nekretnina - fizička osoba, zaposlenik Posrednika koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina;
•    Nekretnine - čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;
•    Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina);
•    Treća osoba-osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina;
•    Posrednička naknada (provizija)-iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja;
•    Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina – opći podaci o nekretninama koje su predmet posredovanja kod Posrednika.

3. PONUDA NEKRETNINA

Ponuda agencije KRISTAL NEKRETNINE temelji na podacima koje zaprimi pismenim i/ili usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnosti da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.

4. OBVEZE AGENCIJE

4.1.  zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);
4.2. pažnjom dobrog stručnjaka nastojati naći i dovesti u vezu treću osobu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
4.3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine i dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine;
4.4. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz predmetnoga posla;
4.5. upoznati nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu nekretnina;
4.6. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo nad predmetnom nekretninom;
4.7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na naknadu za posebne, unaprijed iskazane troškove;
4.8. omogućiti pregled nekretnina;
4.9. posredovati u pregovorima na zahtjev nalogodavca i nastojati da dođe do zaključivanja pravnog posla;
4.10. čuvati osobne podatke nalogodavca i ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
4.11. prisustvovati kod zaključivanja pravnog posla (Predugovora i Ugovora o kupopoprodaji nekretnine);
4.12. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate;

Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

5. OBVEZE NALOGODAVCA

5.1.  zaključiti ugovor o posredovanju s posrednikom (standardni ili isključivi);
5.2. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, uporabnu dozvolu za nekretninu, energetski certifikat;
5.3. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;
5.4. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
5.5. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5.6. odmah nakon zaključivanja posredovanoga pravnog posla, odnosno Pred¬ugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno;
5.7. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
5.8. obavijestiti posrednika (agenciju) pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac je odgovaran za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. 

Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema posredniku ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane posrednika. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

6. OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU/PROVIZIJU

6.1. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključivanja posredovanog posla (potpisom Predugovora, Ugovora ili davanjem kapare) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani posao. Naknada/provizija se isplaćuje posredniku istodobno ili neposredno nakon zaključivanja pravnog posla za koji je posrednik posredovao, odnosno potpisom Predugovora, Ugovora ili davanjem kapare dviju ugovorenih strana. 

6.2. Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

6.3. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove, ako je to izričito ugovoreno ugovorom i to u iznosu od 0,1% do 0,5% ovisno o vrsti i opsegu posla, od postignute kupoprodajne cijene. Troškovi se odnose na poslove uknjižbe, poslove požurnica ili ostalih zahtjeva te slične poslove u gruntovnici ili katastru vezane za predmetnu nekretninu.

6.4. Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti posredniku troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova i to u iznosu određenom ugovorom.

6.5. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je posrednika nalogodavca doveo u vezu.

6.6. Posrednička naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

6.7. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena.

6.8. Zakonom o prometu nekretninama utvrđena je i naknada kod ugovora o isključivom posredovanju, na što će posrednik posebno upozoriti nalogodavca.

7. IZNOS POSREDNIČKE NAKNADE/PROVIZIJE

Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se obračunava PDV.

7.1.PRODAJA
Posrednička naknada za posredovanje prilikom prodaje nekretnine koja se naplaćuje od Prodavatelja iznosi do 3 % od postignute cijene nekretnine.

7.2. KUPNJA

Posrednička naknada za posredovanje prilikom kupnje nekretnine koja se naplaćuje od Kupca iznosi do 3 % od postignute cijene nekretnine.

Posrednička naknada se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

7.3. ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine posrednička naknada se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom u iznosu do 3 %.

7.4. NAJAM/ZAKUP

Kod Ugovora o najmu ili zakupu (ugovoreno trajanje najma ili zakupa od 12 do 59 mjeseci) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine ili zakupnine.

Kod ugovora o najmu ili zakupu duljih od 60 mjeseci i više naplaćujemo 150% iznosa mjesečne najamnine ili zakupnine.

Kod nalogodavca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor o posredovanju posredničku naknadu naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

7.5. OSTALO

Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovan posao) iznosi 50,00 EUR+PDV.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom se pregovarano za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
•    neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
•    organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
•    nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, email druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

8. PRESTANAK UGOVORA

8.1. Ugovor o posredovanju se zaključuje na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je zaključen, osim ako u tom roku nije zaključen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

8.2. Nalogodavac će nadoknaditi posredničku naknadu u cijelosti i nakon isteka ugovora, ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora te ako je zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija.

8.3. Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.

8.4. Kad ugovor o posredovanju prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove.

8.5. Ako u roku 1 godine nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključi posredoavni pravni posao s osobom s kojom ju je povezao posrednik, dužan je posredniku nadoknaditi posredničku naknadu u cijelosti.

9. EVIDENCIJA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

9.1. Posrednik obvezno vodi evidenciju o posredovanju u prometu nekretninama.
Evidencija za svaki ugovor sklopljen posredovanjem posrednika, neovisno o samom ugovoru o posredovanju, obuhvaća:
•    vrstu ugovora za čije sklapanje posreduje,
•    vrstu nekretnine (stambeni/poslovni prostor, zemljište s oznakom namjene korištenja, i sl.),
•    tehničke podatke o nekretnini (sobnost, kvadratura, kat i sl.),
•    kupoprodajnu cijenu, odnosno najamninu/zakupninu i sl. u ukupnome iznosu i jediničnome iznosu za m2 površine.
9.2. Posrednik je na zahtjev nadležnih tijela državne uprave dužan dati na uvid podatke iz Evidencije za potrebe provedbe zemljišne i stambene politike, tržišnog vrednovanja nekretnina i analize tržišta nekretnina.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Posrednik je osiguran od odgovornosti iz djelatnosti posrednika u prometu nekretninama kod osiguravajućeg društva CROATIA osiguranje d.d. Zagreb.

10.2. Na odnose između nalogodavca i agencije (posrednika) proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se opće odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

10.3. Moguće sporove rješavati će Nadležan sud u Zagrebu.