Opči uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA
KRISTAL NEKRETNINE d.o.o. iz Zagreba, Petrovaradinska 3

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, Klasa: 011-01/07-01/128, Urbroj: 71-05-03/1-07-2 od 03. listopada 2007. godine, KRISTAL NEKRETNINE d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina, Petrovaradinska 3, Zagreb, donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju.

Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeća značenja:

- Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje u prometu nekretninama KRISTAL NEKRETNINE d.o.o. iz Zagreba, Petrovaradinska 3.

- Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

- Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

- Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

- Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.


PONUDA NEKRETNINA
Članak 3.

Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnosti da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.

Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.


CIJENA NEKRETNINA
Članak 4.

Cijene nekretnine iskazane su u eurima, a plative u protuvrijednosti kuna.


UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 5.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu posredničku naknadu ako ugovor bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca.

U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.

Članak 6.

Kod prodaje nekretnine koja je u vlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.


OBVEZE POSREDNIKA
Članak 7.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:

1. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
2. upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina, organizacija i vođenje
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.


OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 8.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina (standardni ili isključivi) nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:

1. obavijestiti posrednika (agenciju) o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred¬ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika (agenciju) pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik (agencija) našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno druk¬čije, ništetna je. Nalogodavac je odgovaran za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla te je dužan naknaditi posredniku (agenciji) sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.


POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 9.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada (provizija) u ukupnom iznosu do 6% (u daljnjem tekstu: naknada).

Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu (proviziju) u iznosu (postotku) određenu ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe (Predugovor ili Kupoprodajni ugovor). Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.
Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.

Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

Na iznos naknade zaračunava se PDV jer je agencija KRISTAL NEKRETNINE d.o.o. iz Zagreba, Petrovaradinska 3 od dana 01.01.2017. godine u sustavu PDV-a.


Članak 10.

Posrednička naknada (provizija) za posredovanje prilikom prodaje nekretnine koja se naplaćuje od Prodavatelja iznosi 1 – 3 %.

Posrednička naknada (provizija) za posredovanje prilikom kupnje nekretnine koja se naplaćuje od Kupca iznosi 1–3 %. Posrednička provizija (naknada) se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom u iznosu od 1 – 3 %.

Na iznos naknade zaračunava se PDV jer je agencija KRISTAL NEKRETNINE d.o.o. iz Zagreba, Petrovaradinska 3 od dana 01.01.2017. godine u sustavu PDV-a.

NAJAM I ZAKUP
Članak 11.

Kod Ugovora o najmu ili zakupu (ugovoreno trajanje najma ili zakupa od 12 do 59 mjeseci) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine ili zakupnine.

Kod ugovora duljih od 60 mjeseci i više naplaćujemo 150% iznosa mjesečne najamnine ili zakupnine.

Kod Nalogodavca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

Na iznos naknade zaračunava se PDV jer je agencija KRISTAL NEKRETNINE d.o.o. iz Zagreba, Petrovaradinska 3 od dana 01.01.2017. godine u sustavu PDV-a.


POSREDNIČKA SATNICA
Članak 12.

Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovan posao) iznosi 250,00 KN.

Članak 13.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 14.

Posrednik (agencija) može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 15.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Članak 16.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom se pregovarano za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
-neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
-organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
-nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

PRESTANAK UGOVORA
Članak 17.

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac će nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti i nakon isteka ugovora, ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora te ako je zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija.

Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u toku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.

Za odnose između nalogodavca i agencije (posrednika) i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja ili uogovorm o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Za sudske sporove nadležan je Općinski sud u Zagrebu, osim ako se drugačije ne dogovori.


KRISTAL NEKRETNINE d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina iz Zagreba, Petrovaradinska 3, OIB: 08809016901, MB: 2717387, temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Klasa: UP/I-330-01/11-01/21, URBROJ: 526-05-01/2-11-2 ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora.


U Zagrebu, 01.01.2017.

KRISTAL NEKRETNINE d.o.o.
za posredovanje u prometu nekretnina
Petrovaradinska 3, 10000 Zagreb
Direktor: Irena Peranić Špoljar

C J E N I K  posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina možete preuzeti ovdje.